Humán Szolgálat aloldal fejlécképe

Humán Szolgálat

Felelős az igazgatóság humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális és fegyelmi) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány képzéséért, kiképzéséért és továbbképzéséért, valamint az egészségügyi és mentális állapotáért.

 

Személyzeti és munkaügyi feladatok terén:

 • Részt vesz a hivatásos és a rendvédelmi alkalmazotti állomány jogviszonyára vonatkozó szabályozás véleményezésében, a jogszabályok végrehajtása során szakmai felügyeletet gyakorol a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és az önkormányzati tűzoltóságok felé.
 • Gondoskodik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a miniszteri hatáskörbe utalt személyi intézkedésekkel kapcsolatos határozatok, szociális és kegyeleti gondoskodással összefüggő anyagok előkészítéséről és felterjesztéséről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé.
 • A Szociális Bizottság munkájában részt vesz, döntéseinek előkészítéséhez javaslatot tesz
 • Előkészíti az állomány nemzetbiztonsági ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat.
 • Gondoskodik az igazgatóság teljes állományának szolgálati, munkáltatói és nyugdíjas igazolvánnyal történő ellátásáról.
 • Végzi a munkáltatói és szolgálati igazolványok okmányvédelmével és cseréjével kapcsolatos - hatáskörébe utalt – feladatokat.
 • A személyi állományra vonatkozó állományparancsokat, határozatokat nyilvántartja, archiválja.
 • Végzi a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat, nyilvántartásokat vezet, technikai azonosító kóddal látja el a vagyonnyilatkozatokat és tárolja azokat.
 • Segíti és figyelemmel kíséri, ellenőrzi a teljesítményértékelésekkel, teljesítménykövetelmény meghatározásával és minősítésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtását.
 • Működteti a számítógépes nyilvántartási rendszert és az adatbázisát  naprakészen tartja.
 • Kezeli és naprakészen vezeti az igazgatóság személyi állománya személyi anyagait; gondoskodik az állományból távozók fogyatékba helyezett személyi anyagáról és annak nyilvántartásáról.
 • Vezeti a hivatásos és a rendvédelmi alkalmazotti állomány szabadságának nyilvántartását.
 • Végzi a hivatásos és a rendvédelmi alkalmazotti  jogviszonnyal kapcsolatos személyzeti és munkaügyi panaszok ügyintézését, közreműködik bejelentések, kérelmek kivizsgálásában.
 • Végzi a fegyelmi eljárásokkal, katonai bűncselekményekkel, méltatlansági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Elkészíti az igazgató által meghatározott jutalmazási határozatokat, felterjeszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé a magasabb szintű elismerési javaslatokat.
 • Közreműködik az igazgatóság ünnepségeinek megszervezésében, ennek keretében gondoskodik az elismerések átadásának megszervezéséről, végzi az elismerések okmányozását.
 • Előkészíti az igazgató állományszervezési döntéseit, valamint a szervezési állománytáblázat módosíttatásával kapcsolatos feladatokat.
 • Az igazgató munkatervének figyelembe vételével saját tevékenységének főbb szempontjai alapján elkészíti munka- és ellenőrzési tervét, melynek felhasználásával határozza meg a havi feladatokat.
 • Az elöljáró által meghatározottak szerint tájékoztatást ad szakterületén folyó és a végrehajtott feladatokról.
 • A különböző szakfeladatokról írásos összefoglalót készít az igazgató részére.
 • A mindenkor érvényes Határidős Jelentések Táblázata alapján elkészíti jelentéseit, beszámolóit.
 • Éves összesítő jelentést készít az igazgató beszámolójához, valamint megadja a főbb szakmai elgondolásokat az éves (féléves) munkaterv elkészítéséhez.
 • Részt vesz - szakterületének tekintetében - az igazgatóság tervezett ellenőrzésein.
 • Folyamatosan tájékoztatja a személyi állományt az üdülési lehetőségekről.
 • Szervezi és részt vesz az évente megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozón és a nyugdíjasok kerek évfordulós születésnapja alkalmából történő látogatásokon.
 • Szakmailag irányítja és segíti a katasztrófavédelmi kirendeltségek személyügyi munkáját

 

Egészségüggyel kapcsolatok feladatok területén:

 • Tervezi, szervezi, összehangolja és ellenőrzi az igazgatóság személyi állományának időszakos és soron kívüli egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatát.
 • Részt vesz a személyi állomány egészségének megőrzését, a fizikai állóképesség megtartását, növelését elősegítő tevékenység szervezésében.
 • Figyelemmel kíséri az állomány azon tagjainak egészségi állapotváltozását, akik szakrendelői, vagy kórházi ellátásra szorulnak.
 • Előkészíti a hivatásos állomány felülvizsgálati eljárásához szükséges iratokat.
 • Figyelemmel kíséri a krónikus betegségben szenvedők egészségi állapotát, gondozását, segíti rehabilitációjukat.
 • Közreműködik a rendszeres és időszakos védőoltások megszervezésében.
 • Részt vesz a hivatásos állomány fizikai állapotfelmérésének előkészítésében, levezetésében.
 • Ellenőrzi az állomány éves szűrésének végrehajtását, a dokumentumokat a személyi anyaggyűjtőbe fűzi.
 • A munkaegészségügy területén együttműködésben a munkabiztonsági felügyelővel feltárja a hiányosságokat és javaslatot tesz azok megszüntetésére (ergonómia).
 • A 3/2005. (BK. 1.)  utasításban megfogalmazott feladatokat - a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeivel kapcsolatban - maradéktalanul végrehajtja, a látásvizsgálatok dokumentálását kiemelt figyelemmel kezeli.

Oktatással kapcsolatos feladatok területén:

 • Tervezi, szervezi az állomány képzésével, továbbképzésével összefüggő feladatok végrehajtását.
 • Évente elkészíti az igazgatóság éves képzési és továbbképzési tervét a BM OKF által meghatározott időpontig.
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi igazgatóság közép- és hosszú távú oktatási koncepciójának kidolgozásában.
 • Gondoskodik arról, hogy a személyi állomány hivatásos és rendvédelmi alkalmazotti állománycsoportja is rendszeres szakmai jellegű továbbképzésen vegyen részt.
 • Közreműködik a tűzoltó szak- és műszaki képzés szervezésében és lebonyolításában.
 • Kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel, a tűzoltó szövetség és a polgári védelmi egyesület vármegyei szervezeteivel, elősegíti azok tevékenységét.
 • Közreműködik a különböző versenyek, vetélkedők és rendezvények szervezésében, lebonyolításában, az állami és társadalmi rendezvényeken biztosítja az Igazgatóság megjelenését, megjelenítését.
 • Felügyeli és szervezi a 2/2013. BM rendelet alapján a személyi állomány hivatásos állománycsoportja részére előírt továbbképzési kötelezettséget.
 • Koordinálja az ÖTE-k, az ÖTP-k és a létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait;
 • Szervezi az Igazgatóság állománya részére gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket;
 • Szervezi a hivatásos állományba jelentkezők fizikai, egészségügyi, pszichológiai, alkalmassági felmérését és kifogástalan életvitel ellenőrzését.