Polgári védelmi főfelügyelő feladata aloldal fejlécképe

Polgári védelmi főfelügyelő feladata


Tervezési és hatósági feladatok vonatkozásában:

 

 • kidolgozza a települések kockázatelemzésen alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolásának rendjét, biztosítja a kockázatok azonosításához és elemzéséhez szükséges szakmai támogatást;
 • a polgármester által felterjesztett osztályba sorolási javaslatot szakmailag felülvizsgálja, gondoskodik annak felterjesztéséről;
 • a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását a tervezés valamennyi szintjén;
 • figyelemmel kíséri a települési, járási és a kirendeltség összesített veszélyelhárítási tervének elkészítését, valamint közreműködik a területi veszélyelhárítási terv kidolgozásában
 • gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít;
 • szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét;
 • közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés szakmai feladatait;
 • koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;
 • koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi szintű feladatokat;
 • koordinálja a migrációval kapcsolatos területi feladatokat;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;
 • részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
 • részt vesz a KAP-Online rendszer polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő adatszolgáltatása kialakításában, továbbfejlesztésében;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • közreműködik az igazgatóság és a kirendeltségek értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;
 • ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;
 • elkészíti és naprakészen tartja a vármegyei Bevetésirányítási Tervet;
 • vezeti és naprakészen tartja a lakosságvédelmi adatbázisokat;
 • végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi képzések záróvizsgáin a szakmai felügyeletet ellátók (vizsgabizottsági tag) kijelölésével, megbízásával kapcsolatos feladatokat;
 • szervezi és koordinálja az önkormányzati vezetők katasztrófavédelmi felkészítését és rendszeres tájékoztatását;
 • javaslatot tesz a polgári védelmi feladatok korszerűsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatokra;
 • felkérésre részt vesz a katasztrófavédelem közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciói kidolgozásában;
 • felkérésre részt vesz a különleges jogrend időszakával kapcsolatos jogszabályok és belső szabályozók előkészítésében;
 • kidolgozza az igazgatóság különleges jogrend időszaki terveit, koordinálja és ellenőrzi a kirendeltségek ezirányú tevékenységét;
 • illetékességi területén szervezi a tanulóifjúság tanórákon és tanórán kívüli felkészítését;
 • közreműködik a lakosság felkészítési feladatok megszervezésében, koordinálja a kirendeltségek ilyen irányú tevékenységét;
 • megszervezi a vármegyei szintű ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt, szakmai vetélkedőket, koordinálja és felügyeli a kirendeltségek ezzel kapcsolatos tevékenységét;
 • kidolgozza a helyreállítás és újjáépítésre vonatkozó irányelveket, valamint a módszertani ajánlásokat az önkormányzatok, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal részére;
 • szervezi és végzi a helyreállítás és újjáépítés vármegyei szintű tervezési, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatait;
 • elemzi és értékeli a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos tevékenységet, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos jogszabályok módosítására;
 • a lakosság védelme érdekében javaslatot tesz életvédelmi létesítmények létesítésére, közreműködik a kapcsolódó jogszabályok módosításában;
 • végzi a lakosság és az anyagi javak megelőző radiológiai, biológiai, vegyi védelmére vonatkozó követelmények kidolgozását;
 • koordinálja és szükség szerint szervezi a hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;
 • ellenőrzi a kockázati helyszínek azonosításának eljárását;
 • ellátja és koordinálja a szakterületet érintő szakhatósági feladatokat.
 • esetenként közreműködik az ADR ellenőrzések végrehajtásában;


Műveletirányítási feladatok vonatkozásában:

 

 • összehangolja az önkéntes és a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását (létszám, eszköz, szakfeladat);
 • koordinálja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek kialakítását, felszerelését;
 • vármegyei szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését;
 • végzi a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat; vezeti az összesített létszámadatokról készített adatbázist;
 • javaslatot tesz a területi polgári védelmi szervezetek felépítésére és megalakítására;
 • részt vesz a polgári védelmi szervezetek felkészítésében;
 • koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;
 • részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • részt vesz a társszervekkel, a társadalmi és gazdálkodó  szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • részt vesz a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai és védőeszközök rendszeresítési eljárásaiban, szakterületét illetően közreműködik a meglévő eszközök fejlesztésében, elosztásában;
 • végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;
 • koordinálja a vizek kártételei elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;
 • közreműködik a vármegye területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a beavatkozó szervek részére;
 • koordinálja a polgári védelmi szervezetek mozgósítását, alkalmazását;
 • vármegyei szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, bevetését;
 • nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásiról;
 • koordinálja, összehangolja a polgári védelmi szervezetek tevékenységét, az Infokommunikációs Egység, a Lakosságvédelmi Egység, az Egészségügyi Egység, Logisztikai Egység és a Műszaki Egység tevékenységét, készenlétbe helyezését, mozgósítását, mentésbe történő bevonását, azok kárterületi tevékenységét;
 • együttműködik a katasztrófaelhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;
 • ellátja a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetek összekötői feladatát;
 • nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet erő-eszközeiről, azok alkalmazásáról;
 • koordinálja az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;
 • koordinálja illetékességi területén a humanitárius segítségnyújtás szervezését;
 • részt vesz a lakosság légiriasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.

 

Védelmi és biztonsági igazgatási feladatok vonatkozásában:

 

 • közreműködik a területi védelmi bizottság (továbbiakban: TVB) Operatív Törzs munkájában,
 • elrendelés esetén közreműködik a védelmi és biztonsági igazgatási, katasztrófavédelmi, honvédelmi és ország mozgósítási feladatok végrehajtásában;
 • végzi az igazgatóság és a TVB Titkársága közötti folyamatos kapcsolattartást, biztosítja a TVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport munkájához a működéshez szükséges adatbázisokat, információkat, javaslatokat terjeszt elő a döntéshozatalhoz, közreműködik az esemény katasztrófává nyilvánításában, a kiterjedt káreseménnyel kapcsolatos feladatok végzésében;
 • közreműködik Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában;
 • részt vesz a TVB azon tervei kidolgozásában, melyek az igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartoznak;
 • közreműködik a TVB által szervezett gyakorlatok szervezésében, előkészítésében és végrehajtásában;
 • közreműködik a katasztrófavédelmi információs rendszer elveinek kidolgozásában,  koordinálja az operatív munkaszerv felállítását, részt vesz a működésében;
 • felkérésre részt vesz a hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében  lebonyolításában, értékelésében;
 • végzi a vármegye területén bekövetkezett vis maior eseményekkel kapcsolatos igazgatóságra háruló feladatokat;
 • eseti jelleggel részt vesz a vármegyei vis maior károk helyszíni szemléjén a Fejér Vármegyei Kormányhivatal megbízottjával együttműködésben, koordinálja a kirendeltségek vis maior eseménnyel kapcsolatos feladatait;
 • jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, információs anyagot készít elő és továbbít az érintett szervek részére, részt vesz a beérkezett vis maior jelentések feldolgozásában;
 • közreműködik a helyreállítással és újjáépítéssel kapcsolatos állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálásában;
 • ellátja a védelmi és biztonsági felkészítésből és a különleges jogrendből adódó, az igazgatóságot érintő feladatokat, együttműködik a rendvédelmi szervek azonos feladatot ellátó szervezeti egységeivel;
 • összehangolja a vármegyék közötti segítségnyújtás szakmai feladatainak végzését, ennek érdekében kapcsolatot tart más vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságokkal;
 • koordinálja az igazgatóság, valamint a polgári védelmi szervezetek magasabb készültségbe helyezésével, a különleges jogrendi továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatokat;
 • végrehajtja a TIK működtetésével kapcsolatos feladatokat.