Tájékoztató a tűzeseti hatósági bizonyítványról aloldal fejlécképe

Tájékoztató a tűzeseti hatósági bizonyítványról

A hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására szolgál, és az ügyfél kérelmére a hatóság adja ki (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - továbbiakban: Ákr. - 95. §). A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó szabályokat a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza.

Ki adja ki a tűzeseti hatósági bizonyítványt?

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a tűzeset helye szerint illetékes helyi szerve, a  katasztrófavédelmi kirendeltség.

Mit tartalmaz a hatósági bizonyítvány iránti kérelem?

  • a kérelmező családi és utóneve, születési neve, anyja neve, lakcíme (az ügyfél azonosításához szükséges adatok);
  • a kérelmező elérhetősége (telefonszám);
  • a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját, azt az indokot amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi (pl: biztosítási ügyintézés, segély);
  • a tűzeset keletkezési helye, ideje.

Mikor kérelmezhető a hatósági bizonyítvány?

Hatósági bizonyítvány a bejelentett tűzesetről kérelmezhető. A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása független attól, hogy az adott ügyben indult-e tűzvizsgálati eljárás, vagy sem. A tűzeseti hatósági bizonyítvány nem tartalmaz adatot a tűz keletkezési okáról, vagy a személyi felelősségről.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a katasztrófavédelmi kirendeltségeken ügyfélfogadási időben személyesen, illetve postai úton a kirendeltségnek címezve lehet benyújtani.

Hova jelenthető be a tűzeset?

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak).

Hány nap az ügyintézési határidő?

A hatósági bizonyítvány a kérelem benyújtásától számított 8, illetve 60 napon belül kerül kiadásra. Az ügyintézési idő a kérelem hatósághoz történő beérkezését követő napon kezdődik. Személyesen is át lehet venni (az ügyintézővel történő egyeztetés alapján), illetve postai úton történő kézbesítése is kérhető, amelyet a kérelmen jelölni kell.

Mit tartalmaz a Tűzeseti hatósági bizonyítvány?

  • a tűzjelzés időpontját;
  • a tűzeset helyét, és idejét (keletkezésének vélelmezett idejét);
  • azt, hogy történt-e tűzoltói beavatkozás;
  • azt, hogy indult-e tűzvizsgálati eljárás;
  • a kötelező adatgyűjtéssel megszerzett adatok közül azokat, melyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek;

Mikor tagadhatja meg a hatósági a tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadását?

Amennyiben a hatóság, illetve tűzoltóság a helyszín megtekintésekor nem tudja megállapítani a tűzeset megtörténtének tényét. Ilyen eset lehet például, ha a tüzet utólag jelentették, de a helyszínt már kitakarították, kifestették, a károsodott bútorokat, berendezési- és használati tárgyakat kidobták, tehát semmi nem utal arra, hogy tűz volt. Az utólag bejelentett tűzeset helyszínét minden esetben megtekinti a hatóság, a helyszínen tapasztalt és rögzített adatok szolgáltatják a hatósági bizonyítvány alapját.

A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet előírja, hogy a  tűzesettel érintett személyek – a kötelező adatgyűjtés elvégzéséig, vagy a tűzvizsgálat helyszíni szemléjének befejezéséig – kötelesek változatlanul hagyni és változatlan formában megőrizni a tűzeset helyszínét.