A vis maior támogatásról aloldal fejlécképe

A vis maior támogatásról

A vis maior támogatás az önkormányzatok, valamint kistérségi társulások részére nyújtható, védekezési többletkiadás, valamint kötelező önkormányzati feladatot ellátó önkormányzati ingatlanok részbeni helyreállításának támogatására. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok funkciójuk vonatkozásában alapvetően 2 csoportra oszthatók:

 • kötelező önkormányzati feladatokat ellátó tulajdon
 • önkormányzat által vállalt feladatokat ellátó tulajdon

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében helyi önkormányzati feladatok különösen az alábbiak:

 • óvodai ellátás
 • víziközmű-szolgáltatás
 • település üzemeltetés
 • egészségügyi és szociális alapellátás
 • helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás vízkárelhárítás
 • környezet-egészségügy

Jogszabályi háttér

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályait a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szabályozza.

 

Támogatás igénylésének feltételei

Milyen esetben igényelhet támogatást az önkormányzat?

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának lényege, hogy a települési önkormányzat támogatást igényelhet:

 • az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására.
 • az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő kötelező feladatok ellátását szolgáló épületet, építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk helyreállításának részbeni támogatására.
 • utak, hidak, kompok, ár- és belvízvédelmi létesítmények, közművek és műtárgyaik helyreállításának támogatására, ha az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, vagy a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti.
 • A támogatás a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. Ez a támogatás a kárt szenvedett lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan helyreállításának vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza.

A támogatás menete

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat, az esemény bekövetkezésétől, - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon elektronikusan - az ebr42 rendszerben - bejelentést tegyen a Belügyminisztérium részére.

Védekezési költségek esetén a miniszter a bejelentést követően haladéktalanul megkeresi az illetékes vármegyei / fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot, amely 7 napon belül a 2. melléklet szerinti adatlapon - elektronikusan az ebr42 rendszerben - köteles tájékoztatást nyújtani a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről. Ennek igazolására az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyszíni ellenőrzést is folytat.

Mind a védekezési többletköltségek támogatására, mind kötelező feladatot ellátó önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállítása során a bejelentést követően 30 munkanapon belül - a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal által koordinált bizottság előzetes helyszíni vizsgálatot végez. A vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, továbbá szűkség szerint a kormányhivatal felkérése alapján:  

 • illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság,
 • Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ.

Az előzetes helyszíni vizsgálaton készült 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet elektronikusan - az ebr42 rendszerben - kell kiállítani. Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetén a támogatás igénylésének feltétele még, hogy az önkormányzat a bekövetkezéstől számított 5 munkanapon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon az ebr42 rendszerben bejelentést tesz a kijelölt szakértői bizottság felé.

A települést érintő különösen súlyos természeti károk mérséklésére a védekezési, helyreállítási támogatás részben, előleg formájában azonnali segítségnyújtásként is folyósítható a miniszter előzetes döntésével:

 • Helyreállításhoz kapcsolódó előleg az előzetesen becsült helyreállítási (1.mell./B) költség legfeljebb 15 %-ig.
 • Védekezéshez kapcsolódó előleg az előzetesen becsült védekezési (1.mell./B) költség legfeljebb 50 %-ig.

Az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság haladéktalanul, de legkésőbb 3napon belül javaslatot tesz a folyósítandó előleg ősszegére

Az önkormányzat az 5. melléklet szerinti adatlapon rögzített és lezárt támogatási kérelmét a kötelező mellékletek becsatolásával a bejelentést követő 40 napon belül köteles benyújtani papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban a Kincstárnak, továbbá egy másolati példányban a területileg illetékes kormányhivatalnak. Költségek között nem számolhatók el:

 • gépbeszerzések,
 • megelőző munkálatok,
 • fejlesztések a 3.§(10) bekezdésében foglaltak kivételével,
 • rovar- és kártevőirtás költségei,
 • folyó jellegű működési kiadások.https://fejer.katasztrofavedelem.hu/24326/polgari-vedelem

A Támogatott a támogatás felhasználásáról – legkésőbb a miniszteri döntést követő12 hónapon belül, a 3.§(10) bekezdés szerinti esetben a Kormány által meghatározott időpontig- a 8. melléklet szerinti adatlapon továbbá a kötelező okmányok csatolásával köteles a Kincstár és a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal felé elszámolni, melyet az ebr42 rendszerben elektronikus úton is meg kell tennie.

A támogatás felhasználását a helyszínen ellenőrizheti a vármegyei kormányhivatal és katasztrófavédelmi igazgatóság képviselője.

Helyreállítás esetén az elszámolás elfogadását megelőzően a területileg illetékes kormányhivatal valamint az esemény jellegétől függően az érintet szervezet képviselője az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül a helyszínen ellenőrzést folytat, melyről – intézkedési javaslatok megtételével - 7 napon belül értesíti a Kincstárt.