Fejér Önkéntes Mentőszervezet aloldal fejlécképe

Fejér Önkéntes Mentőszervezet

Célja

Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és több oldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes Mentőszervezet létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas komplex vízkár-elhárítási (ár- és belvízvédelmi, valamint vízminőség-kárelhárítási), védekezési tevékenységek végrehajtására. Olyan képességű csapat megalakítása, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a vármegyében és a régióban esetlegesen bekövetkező viharkár, valamint ár- és belvízi káresemények hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához. Az önkéntes mentőszervezet állománya legjobb tudása szerint részt vesz Fejér vármegye, illetve szükség esetén Magyarország területén bekövetkező katasztrófa, illetve kiterjedt káresemény elhárításában, vagy a speciális képességét igénylő segítségnyújtásban a lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében.

 

Rendeltetése

A Fejér Önkéntes Mentőszervezet (FÖM) Fejér vármegye védelmére, valamint belföldi segítségnyújtásra megalakuló, különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés.

Alaprendeltetését a viharkár-elhárítási, az árvízi és vízi mentési képességek, a vízkár-elhárítási, kutatási-mentési és egészségügyi komponensek látják el, melyek vezetését és mindenoldalú biztosítását a vezetési és logisztikai komponensek végzik. A vezetési és a logisztikai komponens felszerelései részben a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) raktárbázisából, a szakalegységek vezetőiből, tagjaiból és technikai eszközeiből kerülnek biztosításra. 


Szervezeti formája

A FÖM jogilag önkéntes mentőszervezet és területi polgári védelmi szervezet. Tevékenységét az ezekre vonatkozó jogszabályok szerint látja el.


Személyi állományának összetétele

A szervezet karitatív- és civil szervezetek tagjaiból, speciális képzettséggel és/vagy technikai eszközzel rendelkező természetes- és jogi személyekből, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

Katasztrófavédelem


Vezetési komponens

A komponens vezetője egyben a FÖM egyszemélyi vezetője (parancsnok). A komponens tagjai a parancsnok által kijelölt önkéntesek.  

Feladatai:
A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé. A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó személyi állomány alegységenkénti, valamint képességenkénti híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infókommunikáció feltételeinek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében. Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás – a kialakult helyzetnek megfelelően - az elöljáró és együttműködő szervekkel. A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése. A lakosság tájékoztatási, riasztási feladatokban, menetbiztosítási és rendfenntartási feladatokban való közreműködés más döntéshozó és együttműködő szervekkel.


Logisztikai komponens

Feladatai:
A FÖM beavatkozásához szükséges anyagok, eszközök, szerszámok, berendezések, járművek és munkagépek biztosítása. Önálló logisztikai tevékenység ellátása, annak megszervezése kárterületen. Részt vesz a bajba jutott lakosság alapvető ellátásában.


Vízkár-elhárítási komponens

Feladatai:
A térségben lakók élet- és vagyonvédelme érdekében operatív beavatkozásokat végez, többek között: ideiglenes vízkár-elhárítási művek kiépítése, káros belvizek kezelése, vízszennyezések lokalizálásának biztosítása. Részt vesz továbbá a szükséges kimenekítési, érték- és életmentési, táborépítési, megvilágítási, egyéb műszaki mentési feladatok végrehajtásában.


Kutatási-mentési komponens

Feladatai:
Eltűnt személyek megkeresése fedett és nyílt terepen, kiterjedt káresemény felszámolását segítő légi felderítés. Ár- és belvizek, helyi vízkárok és vízi balesetek esetén víz felszíni felderítés és mentés.


Egészségügyi komponens

Feladatai:
Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek ellátása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegély-nyújtási feladatok, valamint a kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete. A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása. Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízis állapotban lévő rászorultak - pl. kitelepítettek-, szemtanúk pszichoszociális ellátása.