Fejér Önkéntes Mentőszervezet aloldal fejlécképe

Fejér Önkéntes Mentőszervezet

Célja

Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és több oldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes Mentőszervezet létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas komplex vízkár-elhárítási (ár- és belvízvédelmi, valamint vízminőség-kárelhárítási), védekezési tevékenységek végrehajtására. Olyan képességű csapat megalakítása, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a vármegyében és a régióban esetlegesen bekövetkező ár- és belvízi, valamint vízminőségi katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához. Az önkéntes mentőszervezet állománya legjobb tudása szerint részt vesz Fejér vármegye és Magyarország területén bekövetkező katasztrófa, illetve jelentős kárral fenyegető esemény elhárításában, vagy a speciális képességét igénylő segítségnyújtásban a lakosság életének és anyagi javainak megőrzése érdekében.

 

Rendeltetése

A Fejér Önkéntes Mentőszervezet (FÖM) Fejér vármegye védelmére, valamint belföldi segítségnyújtásra megalakuló, különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés.

Alaprendeltetését a vízkár-elhárítási, kutatási-mentési és egészségügyi komponensek látják el, melyek vezetését és mindenoldalú biztosítását a vezetési és logisztikai komponensek végzik. A vezetési és a logisztikai komponens személyi állománya és felszerelései részben a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: FMKI) állományából és raktárbázisából, részben pedig a szakalegységek vezetőiből, tagjaiból és technikai eszközeiből kerülnek biztosításra. A FÖM részeit képező tagszervezetek (pl. önkéntes tűzoltó egyesületek) állományát lehetőség szerint egy egységként kell kezelni, biztosítva a tagszervezeten belüli alárendeltségi viszonyokat.


Szervezeti formája

A FÖM jogilag önkéntes mentőszervezet és területi polgári védelmi szervezet. Tevékenységét az ezekre vonatkozó jogszabályok szerint látja el.


Személyi állományának összetétele

A szervezet karitatív- és civil szervezetek tagjaiból, speciális képzettséggel és/vagy technikai eszközzel rendelkező természetes- és jogi személyekből, illetve speciális esetekben állami és polgári szervek felkért szakértőiből tevődik össze, akik az önkéntesség, a fizikai és egészségügyi alkalmasság valamint szakmai felkészültség alapján megfelelő kiképzés és felkészítés után képesek a feladatok ellátására.

Katasztrófavédelem


Vezetési komponens (1+7 fő)

A komponens vezetője egyben a FÖM egyszemélyi vezetője (parancsnok), akit az FMKI igazgatója az alárendeltségébe tartozó hivatásos állományból parancsban jelöl ki. A komponens tagjai a parancsnok által kijelölt önkéntesek, valamint az FMKI igazgatója által parancsban kijelölt személyek.  

Feladatai:
A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek felé. A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó személyi állomány alegységenkénti, valamint képességenkénti híradásának biztosítása, továbbá a kárhelyszíni mobil infókommunikáció feltételeinek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a döntés-előkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében. Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás – a kialakult helyzetnek megfelelően - az elöljáró és együttműködő szervekkel. A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése. A lakosság tájékoztatási, riasztási feladatokban, menetbiztosítási és rendfenntartási feladatokban való közreműködés más döntéshozó és együttműködő szervekkel.


Logisztikai komponens (4 fő)

Feladatai:
A FÖM beavatkozásához szükséges anyagok, eszközök, szerszámok, berendezések, járművek és munkagépek biztosítása. Önálló logisztikai tevékenység ellátása, annak megszervezése kárterületen. Részt vesz a bajba jutott lakosság alapvető ellátásában.


Vízkár-elhárítási komponens (50 fő)

Feladatai:
A térségben lakók élet- és vagyonvédelme érdekében operatív beavatkozásokat végez, többek között: ideiglenes vízkár-elhárítási művek kiépítése, káros belvizek kezelése, vízszennyezések lokalizálásának biztosítása. Részt vesz továbbá a szükséges kimenekítési, érték- és életmentési, táborépítési, megvilágítási, egyéb műszaki mentési feladatok végrehajtásában.


Kutatási-mentési komponens (24 fő)

Feladatai:
Eltűnt személyek megkeresése fedett és nyílt terepen, nagy kiterjedésű katasztrófák (elöntési területek, területtüzek) felszámolását segítő légi felderítés. Ár- és belvizek, helyi vízkárok és vízi balesetek esetén víz felszíni és víz alatti szakfelderítés és mentés, búvár feladatok ellátása.


Egészségügyi komponens (8 fő)

Feladatai:
Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek ellátása, a legsürgősebb beavatkozások elvégzése, elsősegély-nyújtási feladatok, valamint a kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete. A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása. Mentett személyek, mentésben résztvevők, krízis állapotban lévő rászorultak - pl. kitelepítettek-, szemtanúk pszichoszociális ellátása.