Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai aloldal fejlécképe

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosításra került, mely alapján a 2020. január 22-től hatályos állapotnak megfelelően változtak a szabadtéri tűzgyújtás és a szabadtéri tűzgyújtáshoz kapcsolódó tűzmegelőzés szabályai.

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS!

Belterületi valamint külterületi zártkerti ingatlanok vonatkozásában az önkormányzatoknak a kihirdetett veszélyhelyzet végéig van lehetőségük rendeletben szabályozni és feltételekhez kötve megengedni az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen és a külterületi zártkertekben égetni. Az égetés lehetőségéről, rendeletben megengedett időszakáról az érintett település önkormányzatánál lehet tájékozódni, információt kérni. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Amennyiben egyéb jogszabály lehetőséget ad rá, külterületen – ide nem értve a külterületen lévő zártkerti ingatlanokat - az ingatlan tulajdonosa, használója az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban történt bejelentését követően legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az írásbeli bejelentést legkésőbb az égetés tervezett megkezdése előtt legalább 5 nappal kell benyújtani az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez. A bejelentésnek legalább tartalmaznia kell az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a helyszínen tartózkodó felelős személy nevét, elérhetőségét. 

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani
 • tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkat www.katasztrofavedelem.hu vagy a www.nebih.hu oldalon talál!

A Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztatója

Ha a jogszabálynak megfelelően végezzük az égetést, a Fejér Megyei Tűzmegelőzési Bizottság az alábbiakat javasolja:
 • Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A nedves, frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füstképződéssel jár, amely balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat.
 • Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen, növényi hulladék közelében más éghető anyag, épület ne legyen.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább terjedhetnek.
  Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 • Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítsük a tűzoltókat a 112-es egységes segélyhívószámon.
Az erdőtüzek megelőzéséről:
 • Csak a kijelölt tűzrakó helyeken, szélcsendes időszakban gyújthatunk tüzet, például szalonnasütés céljából. A kijelölt tűzrakó helyek jól felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában padok, asztalok is találhatók.
 • Legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
 • Víz hiányában a tűzrakás helyét földdel fedjük be.
 • Ha – a kijelölt tűzrakó helyen kívül - tűzesetet észlel, kérjük jelezze a 112-es egységes segélyhívó telefonszámon.