Tájékoztató


A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Iparbiztonsági Főfelügyelőség
alapvető feladatai a veszélyes áruk szállításával kapcsolatosan:


 Végrehajtja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megszabott feladatrendszer keretében a tervezett és az elrendelt veszélyes áru szállításának ellenőrzésével, szankcionálásával, balesetek kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat, a vonatkozó jelentési kötelezettséget végrehajtja.
 Ellátja a veszélyes áru szállításának ellenőrzésével, a veszélyes áru szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával összefüggő közigazgatási ügyekben történő elsőfokú hatósági tevékenységet.
 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint hivatásos katasztrófavédelmi területi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló Korm. rendelet a vasúti társaságok, illetve a vasúti szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozások részére előírja, hogy a veszélyes áruk szállításáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére bejelentést kell tenni.


A bejelentés módja a vasúti szállítás esetén (RID):


 A bejelentést az itt letölthető Microsoft Word dokumentum (DOC) vagy Portable Document Format (PDF) nyomtatvány segítségével lehet teljesíteni.

  • Microsoft Word dokumentum (DOC) alkalmazása esetén a nyomtatványt számítógéppel értelemszerűen kitöltve, e-mailben kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.
  • Portable Document Format (PDF) alkalmazása esetén a nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a kézzel, olvashatóan kitöltött nyomtatványttelefaxon kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

 A veszélyes áru vasúti szállításának bejelentésekor belföldi rakodás esetén a berakás, külföldi rakodás esetén a határátlépés helye szerinti megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az illetékes.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság e-mail és telefax elérhetőségei:
e-mail: fejer.ugyelet@katved.gov.hu
Fax: (36-22) 512-150


A bejelentés határideje:

  • Veszélyes áru vasúti szállítása esetén a bejelentésnek az árutovábbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával be kell érkeznie az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére. Külföldről érkező veszélyesáru-szállítmány esetén a bejelentést legkésőbb egy órával azelőtt kell megtenni, hogy a vonat az üzemváltó állomást elhagyja. Rendszeres szállítás esetén a veszélyes áru vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig.
  • A bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru vasúti továbbítása nem kezdhető meg.
  • A vasúti társaság köteles a már bejelentett, de meghiúsult vagy módosított árutovábbítást a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon a vonat indulásáig, de legkésőbb az információ tudomására jutását követően haladéktalanul jelezni.


Felmentés a bejelentés teljesítése alól:

 Veszélyes áru vasúti szállítása esetén a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru továbbításra, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására.


A bejelentés módja vízi szállítás esetén (ADN):

 A bejelentést az itt letölthető Microsoft Word dokumentum (DOC) vagy Portable Document Format (PDF) nyomtatvány segítségével lehet teljesíteni.

  • Microsoft Word dokumentum (DOC) alkalmazása esetén a nyomtatványt számítógéppel értelemszerűen kitöltve, e-mailben kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.
  • Portable Document Format (PDF) alkalmazása esetén a nyomtatványt ki kell nyomtatni, majd a kézzel, olvashatóan kitöltött nyomtatványttelefaxon kell továbbítani az illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletére.

 A veszélyes áru vízi szállításának bejelentésekor belföldi rakodás esetén a berakás, külföldi rakodás esetén a határátlépés helye szerinti megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az illetékes.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság e-mail és telefax elérhetőségei:
e-mail: fejer.ugyelet@katved.gov.hu
Fax: (36-22) 512-150


A bejelentés határideje:

  • Veszélyes áru vízi szállítása esetén a bejelentést legalább 24 órával az árutovábbítás megkezdése előtt teljesíteni kell.
  • A veszélyes áru vízi szállítását vagy fuvarozását végző vállalkozás köteles a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást, vagy a bejelentésben szereplő adatok esetleges módosítását a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentett szállítás előre jelzett időpontjáig jelezni.


Felmentés a bejelentés teljesítése alól:

  Veszélyes áru vízi szállítása esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni azon veszélyes áru szállítása során, amely szállítás adatai aRIS-rendszerben rögzítésre kerültek, illetve a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru szállítására, amelyet az ADN 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök szállítására.