Szabályozás


 
 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése határozza meg. Illetékességét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10.) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésén alapul.

 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatkörét tekintve 3 területen végzi:

  1. Tűzoltósági szakterület
  2. Iparbiztonsági szakterület
  3. Polgári védelmi szakterület


 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 4. § b) pontja - az értelmező rendelkezések körében - a tűz elleni védekezés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.
 A Ttv. 4. § c) pontja a tűzmegelőzés fogalmát az alábbiak szerint határozza meg: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

 A fenti két értelmező rendelkezés összevetése alapján megállapítható, hogy a tűzmegelőzés a tűzvédelem alrendszere, a tűzmegelőzésre irányuló hatósági jogalkalmazás során figyelemmel kell lenni a Ttv. 4. § c) pontjában foglalt követelmények megvalósulására és megvalósítására.
 A kiadott kötelezést tartalmazó határozataiban foglaltak be nem tartása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) alapján természetes személy esetén 500.000 Ft-ig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000 Ft-ig terjedő eljárási bírság szabható ki.

 


A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szankcionális és intézkedési jogkörei

 

  • Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a szükséges intézkedést (határozat) megteszi az Ákr. alapján.
  • I. fokú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén felügyeleti intézkedést kezdeményezhet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság útján az Ákr. alapján.
  • Tűzvédelmi jogszabályokban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások megszegése esetén szabálysértési eljárást kezdeményezhet, illetve helyszíni bírságot szabhat ki a vonatkozó rendeletben meghatározott esetekben.


A katasztrófavédelmi kirendeltségek szankcionális és intézkedési jogkörei

 A tűzvédelmi jogszabályok vagy a tűzvédelmi szabályzatok előírásainak megszegése esetén szabálysértési eljárást kezdeményezhet, illetve helyszíni bírságot szabhat ki a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott esetekben.

 Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést az Ákr. alapján.
A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján:

  1. a tűzvédelmi ellenőrzés, a tűzkárok megelőzése érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések megszüntetésére, és szükség esetén tűzvédelmi hatósági intézkedés tesz,
  2. az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az anyagok tárolását - amennyiben az rendeltetéstől eltérően közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt jelent - a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig szünetelteti, illetve a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzoltó eszközök használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja.

 Az I. fokú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak figyelmen kívül hagyása esetén felügyeleti intézkedést kezdeményezhet a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok útján az Ákr. alapján.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény állapítja meg a tűzvédelmi szabálysértési tényállásokat.