Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntéseinek Ákr. 89. § (1) és (4) bekezdései alapján történő közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 88. § alapján.
 

Közzétéve:  2015. április 07.
Megtekint:  
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következmények enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 89. §  (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. július 30.
Megtekint:  
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. július 30.
Megtekint:  
A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
Közzétéve:  2018. július 30.
Megtekint:  
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Közzétéve:  2018. július 30.
Megtekint:  
A piacfelügyeleti eljárásokban hozott jogerős határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének i) pontja; a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17.§, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján történő közzététel.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozathozatali hatósági jogosultsággal nem rendelkezik, így a BM OKF által hozott határozatok tekinthetők meg.

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. § (5) bekezdésére is figyelemmel

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. november 19.
Letöltés:    Tűzoltó készülékek karbantartói, 2018.
Közzétéve:  2017. április 26.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    Tűzvédelmi technika karbantartását végzők
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása: a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXXVI. törvény 30. § (1) bekezdése, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. §-a, és a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet alapján.

Közzétéve:  2019. május 08.
Letöltés:    Kéményseprő-ipari közszolgáltatók
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
Közzétéve:  2019. szeptember 26.
Letöltés:    Szennyvíz összegyűjtő vállalkozások
Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

Jelenleg nincs releváns adat.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra vontakozó hivatkozás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés b) pontja.

Jelenleg nincs releváns adat.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)-d) pontja.

 

Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Megtekint:  
A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontja.

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés f) pontja.

Jelenleg nincs releváns adat.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja.

 

Közzétéve:  2018. október 10.
Letöltés:    Éves statisztikai összegezés
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződés alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 12. sora.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.