Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2015. január 13.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Postai címe: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.
Telefonszáma: (+36-22) 512-150
Telefaxszáma: (+36-22) 512-168
Elektronikus levélcíme: fejer.mki@katved.gov.hu
Honlapja: http://fejer.katasztrofavedelem.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:    
fejer.mki@katved.gov.hu
Telefonszáma: (+36-22) 512-150

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2015. július 03.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
Az igazgatóság vezetői

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek

A Közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Közzétéve:  2015. április 10.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. április 10.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Letöltés:    BM OKF
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2017. január 12.
Letöltés:    Alapító okirat A-184/1/2016. egységes szerkezetben
Közzétéve:  2016. március 09.
Letöltés:    Intézkedés adatvédelmi szabályzat kiadásáról
Közzétéve:  2016. március 09.
Letöltés:    FMKI adatvédelmi szabályzat mellékletei
Közzétéve:  2016. március 09.
Letöltés:    FMKI adatvédelmi szabályzat
Közzétéve:  2016. február 02.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. szeptember 16.
Letöltés:    SZMSZ 2015. függelékekkel
Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 08.SZMSZ, függelékekkel
2014. augusztus 03.Jogszabály archivum
2016. március 09.FMKI adatvédelmi szabályzat
2017. január 12.Alapító Okirat (2014.12.23.)
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Közzétéve:  2017. január 18.
Letöltés:    Vízkészletjárulék, vízügyi vízvédelmi bírság számla száma
Közzétéve:  2017. január 18.
Letöltés:    Bírság, hozzájárulás, szolgáltatási díj számlaszámok
Közzétéve:  2016. augusztus 02.
Letöltés:    Hatósági ügyek intézéséről szóló táblázat
Közzétéve:  2015. április 10.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2015. szeptember 16.
Letöltés:    Nyilvántartások, 2015. szeptember

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 19.Nyilvántartások
2015. szeptember 16.Nyilvántartások 2014. szeptember 10-től
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

 

Közzétéve:  2016. október 05.
Letöltés:    KOK szakképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
Közzétéve:  2016. október 05.
Letöltés:    NKE mesterképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
Közzétéve:  2016. március 25.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. március 25.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.Kreatív pályázat, OTB
2014. augusztus 03.Jelentkezés tűzoltónak
2014. augusztus 03.Osztályvezető orvos
2014. augusztus 03.Rajzpályázat, Dunaújváros
2014. augusztus 03.Balogh Imre Emlékpályázat
2014. augusztus 03.Önkéntes tűzoltó egyesületek 2014. évi támogatása
2014. augusztus 03.Jogász munkakőr
2015. február 13.Pályázati kiírás osztályvezető (orvos) munkakör betöltésére
2015. március 31.Osztályvezető orvos
2016. március 25.Dr. Balogh Imre Emlékpályázat 2016.
Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2016. január 08.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2017. január 11.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylésének rendeje
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2017. január 11.
Letöltés:    Közérdekű adat iránti igény, 2016. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.Közérdekű adat iránti igény, 2012. év
2014. augusztus 03.Közérdekű adat iránti igény, 2013. év
2015. április 15.Közérdekű adat iránti igény, 2014. év
2016. április 04.Közérdekű adat iránti igény, 2015. év
Az FMKI kezelésében lévő újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma
Közzétéve:  2016. március 18.

Jelenleg nincs releváns adat.

Közadatok újrahasznosítására vonatkozó ÁSZF elektronikusan szerkeszthető változata
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezsére bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2016. március 21.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az FMKI által megkötött a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2015. január 19.

Jelenleg nincs releváns adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2015. január 19.

Jelenleg nincs releváns adat.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2015. január 19.

Jelenleg nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Jelenleg nem állnak rendelkezésre ilyen mutatók és értékek.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2016. június 15.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés 2016. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.Éves (elemi) költségvetés 2012. év
2014. augusztus 03.Éves (elemi) költségvetés 2013. év
2015. április 30.Éves (elemi) költségvetés 2014. év
2016. június 15.Éves (elemi) költségvetés 2015. év
Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója.

Közzétéve:  2016. június 15.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló, 2015. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.Költségvetési beszámoló, 2012. év
2015. április 30.Költségvetési beszámoló, 2013. év
2016. június 15.Költségvetési beszámoló, 2014. év
A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók.

Közzétéve:  2016. augusztus 01.
Letöltés:    2016. I. negyedéves mérleg

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.2012. I. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2012. II. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2012. III. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2012. IV. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2013. I. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2013. II. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2013. III. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2013. IV. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2014. I. negyedéves mérleg
2014. november 03.2014. II. negyedéves mérleg
2015. április 30.2014. III. negyedéves mérleg
2015. július 08.2014. IV. negyedéves mérleg
2015. szeptember 16.2015. I. negyedéves mérleg
2016. január 08.2015. II. negyedéves mérleg
2016. június 15.2015. III. negyedéves mérleg
2016. augusztus 01.2015. IV. negyedéves mérleg
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2016. október 13.
Letöltés:    2016. III. negyedév foglalkoztatottak

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.2012. I. negyedév, foglakoztatottak
2016. október 13.2016. II. negyedév foglalkoztatottak
2016. szeptember 26.2016. I. negyedév foglalkoztatottak
2014. augusztus 03.2012. II. negyedév, foglakoztatottak
2014. augusztus 03.2012. III. negyedév, foglakoztatottak
2014. augusztus 03.2012. IV. negyedév, foglakoztatottak
2014. augusztus 03.2013. I. negyedév, foglakoztatottak
2014. augusztus 03.2013. II. negyedév, foglakoztatottak
2014. október 07.2013. III. negyedév, foglalkoztatottak
2014. október 07.2013. IV. negyedév, foglakoztatottak
2014. augusztus 03.2014. I. negyedév, foglakoztatottak
2014. október 20.2014. II. negyedév, foglakoztatottak
2015. január 29.2014. III. negyedév, foglalkoztatottak
2015. május 05.2014. IV. negyedév, foglakoztatottak
2015. július 14.2015. I. negyedév
2015. október 19.2015. II. negyedév
2016. március 02.2015. III. negyedév
2016. június 15.2015. IV. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2016. január 11.
Letöltés:    2015. IV. negyedév szerződések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.2012. év, szerződések
2014. augusztus 03.2013. év, szerződések
2015. július 07.2014. év, szerződések
2015. október 21.2015. év I. félév, szerződések
2016. január 11.2015 év II. félév, szerződések
Koncessziók

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2015. január 19.

Jelenleg nincs releváns adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2015. január 19.

Jelenleg nincs releváns adat.

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2016. február 17.
Letöltés:    2016. év, közbeszerzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.2013. év, közbeszerzési terv
2015. március 19.2014. év, közbeszerzési terv
2016. február 17.2015. év, közbeszerzési terv

Az igazgatóság tekintetében nem releváns