Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2015. január 13.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Postai címe: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.
Telefonszáma: (+36-22) 512-150
Telefaxszáma: (+36-22) 512-168
Elektronikus levélcíme: fejer.mki@katved.gov.hu
Honlapja: http://fejer.katasztrofavedelem.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:    
fejer.mki@katved.gov.hu
Telefonszáma: (+36-22) 512-150

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2015. július 03.
Megtekint:  
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
A szerv vezetői

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek

A Közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Közzétéve:  2015. április 10.
Megtekint:  
Közzétéve:  2015. április 10.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek
Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2018. február 06.
Megtekint:  
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. augusztus 22.
Letöltés:    Fejér MKI adatvédelmi szabályzat 2019
Közzétéve:  2018. január 16.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. január 12.
Letöltés:    Alapító okirat A-184/1/2016. egységes szerkezetben
Közzétéve:  2015. szeptember 16.
Letöltés:    SZMSZ 2015. függelékekkel
Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. január 30.Adatvédelmi Szabályzat függelékek
2018. január 30.Adatvédelmi Szabályzat melléklet
2018. január 30.Adatvédelmi Szabályzat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Közzétéve:  2018. január 03.
Letöltés:    Tájékoztató a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárásban az ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától
Közzétéve:  2018. január 03.
Letöltés:    •Tájékoztató az ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 01. napjától
Közzétéve:  2017. szeptember 04.
Letöltés:    Hatósági ügyek intézéséről szóló táblázat
Közzétéve:  2014. augusztus 03.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2018. szeptember 04.
Letöltés:    Nyilvántartás 2018.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. szeptember 04.Nyilvántartás 2018.
2018. február 06.Nyilvántartás 2017.
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Jelenleg nincs releváns adat.

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

 


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. március 07.Dr. Balogh Imre Emlékpályázat felhívása - 2018.
2018. április 05.Vízügyi igazgatási ügyintéző
2018. május 11.Analitikus nyilvántartó
2018. május 18.KOK szakképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
2017. augusztus 11.NKE mesterképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
2018. november 05.NKE alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
2018. november 13.KOK szakképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
2017. augusztus 11.KOK szakképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
2019. augusztus 09.Főkönyvi könyvelő
2017. október 12.Orvos
2017. november 10.Vízügyi igazgatási ügyintéző
2017. december 12.NKE alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
2017. december 12.KOK szakképzésben részt vevő roma fiatalok tanulmányai befejezésének elősegítésére
Hirdetmények, közlemények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2018. február 06.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2018. január 16.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylésének rendje
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. június 14.
Letöltés:    Közérdekű adat igény, 2019. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. június 14.Közérdekű adat igény, 2018. év
Az FMKI kezelésében lévő újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Jelenleg nincs releváns adat.

Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó ÁSZF elektronikusan szerkeszthető változata

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezsére bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, díjszámítás alapja

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Jelenleg nincs releváns adat.

Az FMKI által megkötött a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Jelenleg nincs releváns adat.

Az FMKI által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Jelenleg nincs releváns adat.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, norma, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatra vonatkozó költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő az FMKI részére

Jelenleg nincs releváns adat.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása.

Jelenleg releváns adat nincs.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2018. február 06.A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellenőrzése
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

Jelenleg releváns adat nincs.

Működés eredményessége, teljesítmény

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. június 14.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés2 2019. év
Közzétéve:  2019. június 14.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés1 2019. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.Éves (elemi) költségvetés 2012. év
2014. augusztus 03.Éves (elemi) költségvetés 2013. év
2015. április 30.Éves (elemi) költségvetés 2014. év
2016. június 15.Éves (elemi) költségvetés 2015. év
2017. április 26.Éves (elemi) költségvetés 2016. év
2018. február 15.Éves (elemi) költségvetés 2017. év
2019. június 14.Éves (elemi) költségvetés 2018. év
Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója.

Közzétéve:  2018. május 10.            Frissítve:  2018. május 10.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló, 2017. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.Költségvetési beszámoló, 2012. év
2015. április 30.Költségvetési beszámoló, 2013. év
2016. június 15.Költségvetési beszámoló, 2014. év
2017. április 26.Költségvetési beszámoló, 2015. év
2018. május 10.Költségvetési beszámoló, 2016. év
A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók.

Közzétéve:  2019. június 14.
Letöltés:    2018. IV: negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.2012. I. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2012. II. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2012. III. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2012. IV. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2013. I. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2013. II. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2013. III. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2013. IV. negyedéves mérleg
2014. augusztus 03.2014. I. negyedéves mérleg
2014. november 03.2014. II. negyedéves mérleg
2015. április 30.2014. III. negyedéves mérleg
2015. július 08.2014. IV. negyedéves mérleg
2015. szeptember 16.2015. I. negyedéves mérleg
2016. január 08.2015. II. negyedéves mérleg
2016. június 15.2015. III. negyedéves mérleg
2016. augusztus 01.2015. IV. negyedéves mérleg
2017. június 22.2016. I. negyedéves mérleg
2017. június 22.2016. II. negyedéves mérleg
2017. június 22.2016. III. negyedéves mérleg
2017. június 22.2016. IV. negyedéves mérleg
2018. május 10.2017. I. negyedéves mérleg
2018. május 10.2017. II. negyedéves mérleg
2018. május 10.2017. III. negyedév
2018. december 11.2017. IV. negyedév
2018. december 11.2018. I. negyedév
2019. június 14.2018. II. negyedév
2019. június 14.2018. III. negyedév
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2018. augusztus 27.
Letöltés:    2018.I-II. negyedév foglalkoztatottak
Közzétéve:  2018. február 19.
Letöltés:    2017. év foglalkoztatottak
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Jelenleg nincs releváns adat.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2018. június 21.
Letöltés:    2018. évi szerződések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. augusztus 03.2013. év, szerződések
2015. július 07.2014. év, szerződések
2017. szeptember 06.2015. év, szerződések
2018. június 21.2017. év, szerződések
2017. szeptember 06.2016. év, szerződések
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Jelenleg nincs releváns adat.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Jelenleg releváns adat nincs.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Jelenleg releváns adat nincs.

Közbeszerzési információk

éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve:  2019. május 08.
Letöltés:    Éves statisztikai összegezés
Közzétéve:  2019. március 19.
Letöltés:    2019. év, közbeszerzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. március 19.2018. év, közbeszerzési terv
2017. szeptember 04.Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2014.
2018. január 30.2017. év, közbeszerzési terv